Dictionary - Latin > Indo-European

Indo-European Latin Translator-Dictionary v. 2.0

Showing word pairs #0 to #1000 of 3573 pairs total      Next Page > >

Latin = Indo-European

 fūror = tājō
 lātitūdo = potmos
ab = apo
abauus = strutjos
abdī = keudhō
abdō = músnāmi
abellāna = árusā
abeō = dhchínāmi
abeō = cícāmi
abiciō = celō
abiēs = dhanwos
abigō = steugō
abitiō = ṛtís
abiungō = delō
aboleō = olējō
abrādō = greumō
abrādō = ksnujō
abrādō = reubō
abrādō = mṇtrājō
abrādō = gneidō
abrumpō = lemō
abscindō = drepō
abscindō = treukō
absens = apowésentis
absente = sṇterí
absoluō = luwō apó
absolūtus = perṃós
abstrahō = tenghō
abundans = chonós
abundō = spreigō
abūtōr = dhebhō
abyssus = ṇbhudhnóm
ac = atqe
acarus = koris
accelerō = speudō
accelerō = spreudō
accendō = dáwneumi
accendō = w∂rjō
accidō = gígisai
accipiō = tekō
accipiō = ghṇdō
accipiter = ōkúpteros
accumbō = kumbō
accurrō = mimdō
aceō = akējō
ācer = akris
acer = ákeris
acer = kleinos
acerbō = streubhō
acerbus = sauros
aceruus = ákeswos
aciēs = akjēs
acquīro = kwāimi
acridium = akōkós
actus = agtós
aculeus = ákulos
acūmen = golbhnos
acus = akos
acus = akus
acūtus = gigrós
acūtus sum = geigō
ad = ad
ad = 
ad = ana
adamī malum = croghos
adaptō = árarjō
addicō = bhagō
addūcō = woghejō
addūcō = wedhō
adeō = arti
adeps = lajos
adfīnis = ḗpijos
adflictō = lēumi
adhaereō = lipējō
adhaerō = gleibhō
adhaerō = glínāmi
adhaerō = koljō
adipōsus = liprós
adiuuō = jewō
adminiculātus = staurós
adminiculum = stauros
administrō = médneumi
admīror = smeirai
admordeō = denkō
adnītor = kemō
adoleō = olejō
ador = ados
adrōdō = gnāmi
adspectus = wḷtus
aduena = ghostis
aduentus = ghētis
aduersum = seqi
adultus = altjos
aduocō = tolājō
aduolō = petō
aedēs = demos
aedes = aidhis
aedicula = tegos
aeger = aigros
aequō = somejō
aequus = somós
aequus = aiqos
aer = porā
aereus = ájesnos
aes = ajos
aestas = samos
aestimātiō = mēdos
aestimō = qíqeimi
aestuō = sredhō
aestus = chrensós
aestūs maritimī = srodhos
aetas = áiwesos
aetas = áiwotāts
aeuus = aiwós
affāmen = bhām∂n
affligō = ághneumi 
agens publicus = ambhíagtos
ager = agros
agger = roinos
aggerō = klāmi
agilis = ág∂lis
agitātus = kighrós
agitō = krotjājō
agitō = kristājō
agitō = dhúneumi
agitor = kreitsō
agmen = agm∂n 
agna = aknā
agnoscō = gnōsmi
agnus = acnos
agō = agō
agricola = agróqolās
agrostis = smelgā
aiō = ∂gjō
āla = peterós
āla = agslā
alacer = ghoilos
alacer = rōdos
albogiluus = pḷowós
albus = albhos
albus = argis
alcēs = alkis
alcēs = elēn
alga = mousos
algeō = alghējō
alica = alēiks
aliō = áljote
alius = aljos
ālius = kesnus
alius = onjos
ālius = ā́lujos
allergia = dedrus
alligō = reigō
allūdō = cotejō
alnus = álesnos
alō = alō
alter = álteros
altrinsecus = perti
altus = úpselos
altus = altós
altus = bhṛghos
altus = orús
amandō = īljō
amārus = amrós
ambō = ambhou
ambulō = alājai
ambulō = steighō
amīca = ámeikā
amīcus = amēiks
amita = ámetā
āmittō = ledō
amnis = bhogjos
amnis = bhoglā
amnis = apnis
amō = stergō
amō = amāyō
amō = kāmi
amoenus = moghjos
amoenus = seljos
amor = wenos 
amplexor = twerō
amplus = urús
amputō = snadhō
anas = an∂ts
ancus = ankos
angelica = qondhros
angō = amghō
anguilla = ellus
anguis = anghwis
angulus = qedos
angustiae = smoughos
angustiae = ámghustis
angustus = amghús
anhelō = pneusō
animal = smalos
animāl = cīwotos
animus = an∂mos
animus = etmṇ
anno praeterito = péruti
annucula creātūra = wetsós
annus = atnos
ansa = ansā
ansātus = ansātos
anser = ghansōr
antae = antas
ante = antí
antelucānum = ánksitjom
anteluciō = anksi
anterior = préwijos
anterior = preistos
antiae = antjās
antiquus = ántijos
anus = krenghos
anus = anus
anus = annā
anus = anos
aper = apros
aper = twṛkos
aperiō = wṛeumi apo
aperiō = ōsmi
apēs = bheiqlā
apex = okris
apīscor = ∂pjō
appararens = windos
appārentia = widā́
appareō = mlōskō
appendix = plighā
appetō = oitmi
appetō = wḗnāmoi
apportō = ī́nekmi
apprehensiō = āmós
appropinquō = pḷnamaí
aprīcum = swelā
aqua = wodṛ
aqua = āps
aqua = aqā
aqua = weri
aqua = wopjā
aqua = wodā
aqua lixiuiae = kormnos
aquila = éroros
āra = āsā
arātrum = arātrom
arbustus = qṛsnos
arceō = ṛkējō
arcula = ṛklā
arcuō = bhegō
arcus = arqos
ardea = árdejā
ardeō = dhechō
ardeō = aidhō
ardesia = lēsanks
ardor = aisdhom
arduus = ṛdhwos
areō = āsējō
argentum = árgṇtom
arguō = argujō
ariēs = agós
ariēs = erjos
arma = wedhṛ
armāmenta = kómopjom
armatūra = twakos
armentum = ármṇtom
armilla = welīks
armus = armos
arō = arājō
arrectus = ernos
arrideō = smejō
ars = teksnā
ars = artis
ars = kerdos
articulus = melmṇ
artus = artus
artus = koubos
aruīna = arwā
aruum = arwom
ascia = áksijā
ascia = bheitlom
asper = drismós
asper = bhidrós
asportō = porejō
asser = spelgis
astur = astris
astus = astus
āter = dhoubhús
āter = kṛsnos
āter = ātros
attendō = pāsmi
attentiō = próbhoudhos
attribūtus = prōtós
auctoritās = meidos
auctum = augos
auctus = augtós
audacia = dhṛstis
audacia = nantis
audāx = tregsnos
audax = dhṛsus
audeō = dhṛsō
audientia = kleutis
audiō = gheusō
audiō = kḷneumi
audiō = kleumi
audītus = klūtós
audītus = kleumṇ
auēna = awigsnā
aueō = gheidhō
aueō = jṇtō
āuersus = ápōqos
augeō = augējō
augeō = āugejō
augmentum = augmṇ
augō = augō
augurium = kailom
auia = áwijā
auis = awis
aula = auqslā
aura = áweljā
aureus = ghḷtnós
auriga = ṛots
auris = ousis
aurōra = ausōsā
aurum = ausom
aurum = ghḷtom
aut = awti
autem = awtim
autem = aw
autumnus = osēn
auus = awos
auus = dhēdhjos
avunculus = áwontlos
axis = aksis
bacārium = gheutlom
baculum = pinjos
baculum = baktlom
badius = badjos
balbus = balbos
balbutiō = lepō
bald head = gholwā
barba = bhardhā
barbarus = bálbalos
basium = kusis
battuō = bheldō
bēbō = bebājō
bēbō = blēkājō
bellum = dsā
benē = 
beneficium = prósēdjom
benignus = síslāwos
berrum = cérurom
bestia = weidr̥
bestiola = bhugos
betulla = bherāgs
betullla = wernā
bherō = bhermi (bherō)
bibō = pibō
biceps = kiskā
bīlis = bistlis
bīnī = dwīsnōs
bipennis = tōkslos
bīpēs = dwipods
bis = dwīs
bitūmen = cetus
blaterō = blatsājō
blaterō = lalājo
blatta = blaktā
bombus = bámbalos
bonus = mānos
bonus = ēsús
bonus = probhwos
bonus = bhilis
bonus = dwenos
bōs = lāpos
bōs = cows
bos = uksōn
bouīle = cowstā́s
bouīnus = cowijós
bouuculus = porsis
bracchium = bhāghus
braccium = dóusontos
breuis = mṛghús
brus = bhrūs
brūtus = cr∂tos
bubō = bughōn
bucca = bukkā
buccale = goulos
buccella = akmā
buris = seghdhlā
butyrum = ghertom
cable = winis
cachinnus = khákhatnos
cacillō = kaklājō
cacō = kakkājō
cacumen = bhroigos
cadō = polnō
cadō = kadō
caecus = andhos
caecus = kaikos
caedō = kaidō
caedō = wedhskō
caelō = smeidhō
caelō = skreidō
caelum = kémelom
caenum = korkos
caepa = krémusom
caepa = kaipā
caeruleus = ghlastos
caesariēs = wḷtis
caesariēs = káisṛjēs
caesariēs = wondhos
caesariēs = kerom
calamus = kolmos
calceus = kṛpjos
calcō = spṛāmi
calculō = deljō
calculus = ghrowā
calculus = geisā
calefaciō = cherō
calefaciō = āmi
caleō = kḷējō
calidus = kḷtos
cālīgo = kalgōn
calix = kalēiks
calleō = kaldējō
callidus = glēkis
callis = kḷdis
callus = kaldos
calmōsus = sēknis
calor = cheros
caluaria = mreghmós
caluus = kalwos
calx = kalkis
calx = persā
camēlus = wḷbhontis
camisia = kṛdsus
campus = plātom
campus = kampos
camur = kṃros
cancer = karkros
cancer = ghṇdhus
candidē maculātus = bhlōros
candidus = bhlaidos
candidus = kweidos
candō = kandō
canis = kwōn
canis = kolignos
canna = strudsmā
cannabis = worgjom
canō = kanō
canō = senchō
cantillō = kemjō
cantus = kantos
cantus = witus
cānus = kasnos
caper = bokkos
caper = kapros
capessō = ṛnumái
capillum = rewmṇ
capillum = ghaitā
capillum = kaisrom
capiō = k∂pjō
capiō = ségneumi
capra = kaprā
capra = dighā
caprīnus = agīnós
capsa = k∂psā
captō = ghreibhō
captus = k∂ptos 
caput = kersṛ
caput = ghebhlā
caput = kaput
carbō = oncōl
carbō = kṛdhōn
cardō = kṛdḗn
careō = k∂sējō
cariēs = kṛjēs
carīna = kareinā
carinō = karnājō
carmen = kanmṇ
carō = mēmsóm
carota = mṛkā
carpinus betulus = gṛbeinos
carpō = karpō
carpō = lesō
carreō = kṛsējō
cārus = leubhos
cārus = kāros
cārus = koimos
cārus = prijós
carus esse = dápnāmi
casa = kleitis
caseus = tūrjós
caseus = kwatsos
castellum = kasterlom
castra = kastra
castrō = kastrājō
castrō = skerdō
castus = k∂stos
catasta = stātlom
catēna = seinus 
catēna = katēsna
caterua = qelos
catīnus = qorjom
catīnus = kumbhā
cattulus = mondós
catulus = kuwos
catus = k∂tos
cauda = ersā
cauda = ersábhaljom
cauda = pukos
cauda = doklom
caudula = dumbos
caueō = k∂wējō
cauerna = kowṛ
cauitas = dholos
cauitās = celom
caula = kaghlā
caulis = kaulis
causā = rōdhí
causō = winsō
cauus = kowos
cēdō = kesdō
cedrus = bhrosdhos
celer = peimis
cella = kēlā
cēlō = kēlājō
cēna = kersnā
cēnaculum = kéliknom
censeō = kṇsējō
centrum = kentrom
centrum = stornjā
centum = kṃtom
cereāle = jéwornjom
cereāle = dhōnā
cerebellum = mosgom
cerebrum = ker∂srom
certō = sperdhō
certō = jāi
certō = 
certō = streudō
certō = smā
certō = wikjō
certō = ghi
ceruisia = kremom
ceruisia = álumṇ
ceruix = monos
ceruix = knokos
ceruus = kerwos
cessātiō = rowā
ceu = iwe
charaxō = gṛbhō
cibicida = corós
cibus = pitús
cibus ignis = dawtis
cicatrix = kekātrīks
cicātrix = krenktis
cicer = kikēr
ciconia = kíkōnjā
cicur = kékuros
cieō = ṛneumi
cīmex = keimēx
cincinnus = olgjā
cinctus = wérunos
cingō = kingō
cingō (to) = jṓsneumi
cinis = kenēs
cinis = āsos
ciō = kjējō
cippus = kippos
circinus = kirknos
circuitus = ámbhinom
circum = ambhí
circumcurrō = dhreghō
circumdō = gherdhō
circumductus = w∂rbhis
circumeō = witājō
circumiectus = bhewtlom
circumsedeō = sedējō ambhí
circumveniō = adghō
circunscriptiō = eghṛ 
circus = kirkos
cirrus = ghrendhos
cista = qasjos
cista = kistā
citer = kíteros
citō = kitōd
citō = bhersi
citrō = kitrōd
cīuīlis = kéiwijos
cīuis = keiwis
clādēs = klādis
clamō = waplājō
clamō = klāmājō
clamor = krigā
clangō = klagjō
clangō = klṇgō
clārus = skīrós
clārus = aiskrós
classicus = ántitjos
claudicō = skṇgjō
claudō = klawdō
claudō = wṛeumi
claudō = wṛijō
claudus = klaudos
clāuis = klāws
claustrum = odhrom
claustrum = kaghos
clausūra = wṛegis
clausus = klawstós
clāuus = klawos
clāuus = onghlos
clepō = klepō
clinō = klínāmi
clīuus = kloiwos
clueō = kluwējō
clūnis = klounis
cnōdax = tormos
cnodax = bendlā
coactus = spoudā
cochlea = sleimāks
coctiō = peqtis
coctor = peqtṓr
coctus = peqtós
cōgitō = sṇtējō
cognātus = koinós
cognōmen = kómnōmṇ
cogō = gercō
cōgō = katsājō
coinquinō = sterkō
collectāculum = kaukos
collectiō = qejtis
collectiō = kómāglom
collēga = bhendhros
collis = kolnis
collum = kolsos
collus = ughḗn
collus = mongos
colluuiēs = suljā
colō = eukō
cōlō = sējō
colonia = ápowoiks
color = wornos
colōr = kiwos
colorans = keimos
coluber = kélodhros
colum = rēti
cōlum = sējdhlom
columba = kólumbhos
columba = dhombhos
columella = skolmā
columna = ksūlom
colus = qolus
coma = lowā
combūrō = konkejō
comēs = moilos
comminuō = dhrubhjō
commisceō = bheurō
commodātus = loiqnom
commodō = gherō
commoueō = krēwō
communicō = mesgō
commūnicō = erkō
commūnis = kómmoinis
commūnitas = kommoinitā́ts
commūtātiō = mojnos
compellō = twenkō
compendium = bhéwedā
comperiō = windō
complementārius = wíteros
complētus = kómplēnos
compōnō = qejō
compositus = ōkinós
comprimō = kamō
computō = puwējō
concha = konkhā
concipere = dídjāmi
concoquō = bhrewō
concrētus = tm̥ktos
conculcō = stembhō
concupiscō = wenō
concursus = sṃoitis
conditus = sedm∂n
condō = stānējō
condō = tkeimi
condūcō = enkō prō
conductus = aulos
conductus = rebhrus
configurō = magō
conglūtīnōsus = cobhōn
congredior = katsājai
congregātiō = komnom
conitor = rōdhjō
coniunctiō = kómjougos
coniurātiō = jālos
coniurō = jáneumi
coniux = komjugs
cōnōr = kōnājai
conscientia = kómwoistis
conscius = woidwṓs
conseruō = bherghō
considerātiō = qeistis
conspectus = dṛktis
conspirātor = jōrós
constans = p∂grós
constantia = mōdos
consuēscō = drewō
consultus = dhedhmós
contabulātiō = plārom
contemnō = tembhō
conterō = dheukō
conterō = mṛtājō
conterō = ghrewō
contineō = dḷghējō
contineō = jemō
contiō = ∂gtis
contorqueō = gergō
contorqueō = snerō
contrā = komtrōd
contrā = proti
contractus = meitrom
contundō = orgājō
contusiō = bhenjom
conuexus = weksós
conuiuium = wḷdā́
conuocātiō = klāstis
coopertūra = kelos
copia = koupnā
copiae = lugtos
copula = apmṇ 
coquō = peqō
coquus = poqós
cor = kṛdi / kṛdjom
corbis = korbhis
corda = strengom
corilus = kósolos
corium = letrom
corium = korjom
cornīx = kornīks
cornū = kṛnu 
cornus = kornos
corona = ghrendhā
corōna = grendjom
corpus = kṛpos
corrigō = storejō
corroborō = dherghō
corrōdō = trowō
corrumpō = kṛnāmi
corruptus = kṛnos
coruscō = spṇdō
coruus = bhodhwos
costa = kostā
coxa = koksā
coxendīx = koksednīks
crābrō = krāsrōn
cras = krasi
crassus = pīmós
crassus = kratsos
crassus = bhṇghus
crātis = krātis
crātūra = teknom
creātōr = amsus
crēber = tegús
crēdō = kréddhēmi
cremō = kremājō
cremō = (pím)prēmi
creō = krēmi
crepō = krépāmi
crēscō = ṛdhjō
crēscō = krēskō
crēta = krētā
crībrum = kreidhrom
crīmen = kreimṇ
crīnis = kripsnis
crīnis = pulgā
crinō = krinō
crispus = kripsos
crista = kripstā
crociō = krokijō
cruciō = cedhō
crūdus = ōmós
crumēna = makēn
cruor = kruwós
crūs = krous
crus = kanmā
crustula = krustā
crux = kreuks
cubiculum = kētjā
cubīle = bhōljóm
cubō = kúbāmi
cucu facere = kukulājō
cucūlus = kukūlós
cūdō = kawdō
cūdō = kawō
culcita = qolkā
cūlex = kūleks
culmen = kolmṇ
culpa = loktos
culpō = onējō
cūlus = kūlos
cum = qom
cum = jom
cum = kom
cum = kṃti
cum fīlō laborō = penō
cumulō = derghō
cumulus = teusmṇ
cumulus = kūmós
cūnae = gretlom
cunctim = sṃ
cuneus = kúnejos
cuneus = tṛmēts
cuniculus = bolkos
cupa = kḷpros
cūpa = koupā
cupiō = smegō
cupula = krūtis
cūr = qori
cūra = kādos
cūra = koisā
curia = kómwoirjom
cūrō = swerghō
currō = retō
currō = dremō (dídrāmi)
currō = bhecō
currō = kṛsō
currō = dhewō
currus = kṛsus
cursus = srowmos
cursus = drewā
cursus = kṛstus
curua = witjom
curuō = greugō
curuō = keubō
curuus = kṛwos
cuspis = gh∂rtā
cuspis = ēlā
cuspis = bhṛstís
cuspis = glōghis
custōs = sṛwos
cutis = kūtis
damnō = ghudjō
damnum = skodhos
daps = westos
daps = daps
 = 
dea = deiwā
debeō = skelō
dēbilis = klamrós
dēbilitas = bhelu
dēbilitō = bhleumi
dēbilitō = mlājō
dēbitum = dhḷeghlā
decadō = sterbhō
decem = dekṃ
dēcernō = skidjō
decet = dekējō
dēcipiō = dreughō
dēclārō = lenghmi
dēcrēscō = swendhō
decus = dekos
dēdūcō = densō
dēfendō = mághneumi
dēfensiō = wertrom
dēfetiscor = kmāmi
deflectō = skḷneumi
dēfluō = stelghō
defraudō = dhwerō
defringō = bhrúsnāmi
dēfringō = rewō
dēfrutum = bhrwtom
deinde = ṇdha
deitās = deiwotāts
delectātiō = terptis
delectātiō = prītis
delectātus = prītós
delectō = torpejō
delector = tusjai
deleō = nokejō
dēlētiō = dhchitis
dēlictus = lōbā
dēlūdō = meugō
dēminuō = sneitō
dens = dentis
densus = dṇsus
dentes = gombhos
dēpōnō = loghējō
dēpositō = kreumi
dēpositus = loghos
dēpressus = neiwós
depsō = debhō
descendō = keidō
desculpō = meidō
desertum = teusqa
desertum = jēlom
desiderium = aisskā
dēsiderium = w∂nskā
dēsiderō = w∂nskō
desiderō = wekmi
desiderō = awējō
desiderō = chelō
desiderō = gherijai
dēsignō = mātējō
destina = leghtrom
destitūtus = awtjos
dēsum = meitō
dēterius = pedjós
dētersīuum = mūdlom
dētineō = stāwō
dētrimentum = pēmṇ
dēuotiō = krōbhtus
deus = deiwos
dexter = déksteros
diabolus = dhwosos
diarhea = dhorjā
dīcō = seqō
dictus = weqtlom
dies = latom
diēs = dhochos
diēs = djēws
diēs = djnos
difāmō = kḷwijō
differens = íteros
differentia = kritis
diffilor = sremsō
diffusilis = tṃpus
digitābulum = ghesris
digitālis purpurea = spjonos
digitus = cistis
digitus = dékṃtulos
dignus = deknos
dīmensiō = mētis
directiō = wertm∂n
directiō = deikos
directus = dhṇghus
diribeō = kjājō
dirigō = woidejō
diripiō = wḷeumi
dīrumpō = dolejō
dīrus = dwoiros
dīscō = didkskō
dismontō = dhruslijō
disparō = selgō
dispergor = skedō
displōdō = spṛgō
disrumpō = bhresjō
distantia = apóst∂tis
distō = (sí)stāmi apó
distribuō = daimoi
distribuō = nemō
dīues = deiwots
dīuidō = weidhō
diuidō = kḷjō
dīuidō = r̥nāmi
dīuus = déiwijos
 = (dí)dōmi
doctus = suwids
dōlium = dōljom
dolō = dolājō
dolor = edunā
dolor = kormos
dolus = dolos
domicilium = selom
domicilium = westus
domina = dómūnā
domina = potnjā
dominium = dṃseghṛ
dominus = arjos
dominus = dómūnos
dominus = potis
dominus = audhos
domō = dómāmi
domus = domos
domus = weiks
dōnum = dōnom
dormiō = swepō
dormiō = sesmi
dorsum = gurnos
dos = dōtis
drappus = drappos
drensō = dhrensājō
dubitō = okējō
dūcō = deukō
dulcis = dḷkus
dum = dom
dūmus = dristos
dūmus = dousmos
duo = dwou, dwāu, dwou
duplus = dwoplos
dūrus = kartús
dux = deuks
dūxī = nijóm
ēbrius = tēmos
ēbrius = ēchṛjos
ebulus = edhlos
ecquī, -quae, -quod = edqos, -qā, -qod
ecquis = edqis, edqid
ēcurrō = tekwō
ēdī = ghosóm
edō = áknāmi
edō = edmi
efficiō = sáneumi
Showing word pairs #0 to #1000 of 3573 pairs total      Next Page > >

Indo-European language dictionary (Open Translation Engine 0.9.8.8) register       login