I.4. Kartvelian

For this version of the fable, Common Kartvelian roots were selected mainly from Klimov (1998), and Common Kartvelian morphosyntax based on Tuite (1998).

ćxar da cxenen

ćxart mat maṭq̣l mad q̣a

cxenen źina

is maḳe borbor magar,

is maqurś,

is ḳać adra maźn.

tka ćxart cxenen:

“c̣q̣n čem mḳerdt

ḳać muc̣q̣s cxenen mareq̣.”

tkes cxenent: “smen ćxar!

q̣n čen mḳerdt muc̣q̣s,

ḳaćt, upet, ćxarebis maṭq̣lad

ta ṭpil arćxel kamn,

da ćxarent maṭq̣l mad q̣aen.”

eg smil ćxar dabs lṭa.