ned-2

English meaning                      to sound, roar, etc.

German meaning                     `tönen, brüllen, rauschen'

Grammatical comments         

General comments                 

Derivatives                             

Material                                   Ai. nádati `tönt, brüllt, rauscht', nada- m. `Brüller, Stier, Fluß', nadī́- f. `Fluß, Flut', nadī-na- m., nadī-śa- m. `Meer', usw.; av. nad- `schmähen'; gr. (illyr.) FlN Νέδα (Arkad.), Νέδων (Messen.); thrak. FlN Νέστος; illyr. FlN Νέστος (Dalm.) aus *ned-to-.

References                              A. Mayer Mél. Boisacq II 132 f., Krahe IF. 58, 209 ff.

See also                                  

Pages                                       759