ok-

English meaning                      to think over

German meaning                     `überlegen'

Grammatical comments         

General comments                 

Derivatives                             

Material                                   Gr. ὄκνος `Bedenklichkeit, Zaudern', ὀκνέω `zaudere', ὀκνηρός `saumselig';

                 got. aha `Sinn, Verstand', ahjan `glauben, meinen', ahma m. `Geist'; ahaks `Taube' (als Seelenvogel); ahd. ahta `Beachtung, Aufmerken' (nhd. achtgeben), ags. eaht f. `Überlegung, Beratung, Schätzung', ahd. as. ahtōn, ags. eahtian `erwägen, beachten, schätzen', nhd. achten, beachten, aisl. ǣtla (*ahtilōn) `meinen, denken, beabsichtigen'.

References                              WP. I 169; nach Specht KZ 62, 211 zu okʷ-.

See also                                  

Pages                                       774