oug-, ou-?

English meaning                      cold

German meaning                     `kalt'

Grammatical comments         

General comments                 

Derivatives                             

Material                                   Arm. oic `kalt' (*oug-);

                gall. Monat Ōgron...; mir. ūar `kalt' = cymr. oer ds. (*ougro-); air. ōcht, ūacht m. `Kälte' (*ougtu-);

                lett. aũksts `kalt'; lit. áušti `kalt werden' (*aug-sk̂e-ti?); Kausat. lett. ausît, lit. áušyti `abkühlen'; nach Pedersen KGr. I 103 wäre lit. áušti aus *au-s-ti zu erklären und zu ai. ō-man- `Kälte', av. aota- `kalt', ao-dar- `Kälte', also zu einer Wurzel au- (ou-) `kalt' zu stellen.

References                              WP. I 222, WH. I 88, Trautmann 20, Mühlenbach-Endzelin 1, 222 f.

See also                                  

Pages                                       783