sengʷ-

English meaning                      to fall, sink

German meaning                     `fallen, sinken'

Grammatical comments         

General comments                 

Derivatives                             

Material                                   Arm. ankanim `falle, weiche, nehme ab'; gr. ἑάφθη `sank' (ἀσπίς);

                germ. *sinkwan in: got. sigqan, aisl. søkkva, ags. sincan, as. ahd. sinkan sinken, Intens. dän.-norw. sakka, ndl. zakken, nhd. sacken `sinken'; Adj. *sinhti- in ags. sīhte `sumpfig', mhd. sīht(e), nhd. seicht, alem. sīcht `sehr feucht' (von Wiesen).

References                              WP. II 495 f.

See also                                  

Pages                                       906