Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch
Contents
A a
B b
Bh bh
D d
Dh dh
E e
G g
Gh gh
Gʷ gʷ
Gʷh gʷh
H h
I i
K k
Kh kh
Kʷ kʷ
L l
M m
   
    mad
    magh- : māgh
    maghos, -ā
    maĝ
    maĝh
    mai
    mai-2 (moi-?)
    mak
    mā̆k
    māk
    mā̆k(en)
    mak̂o- oder mok̂-o
    māk̂- : mək̂
    makh-o-s, -(s)lo
    mand
    mā-no-, mā-ni
    manu-s oder monu-s
    marko
    math-1 oder moth
    mat
    mātér
    mau-ro
    mazdo-s
    me
   
    mē-2, m-e-t
    mē-3, m-e-t
    mē-4, mō
    mē-5, mō-, mə
    med
    medhi-, medhi̯o
    médhu
    mē̆gh
    meĝ(h)- : meĝ(h)
    mei
    mei-5 mi-neu
    mei-6, mei̯u-, min(u)-, mim(ei)
    mēi-7 : mōi- : mī
    meigh-, auch meik
    meiĝh
    mei-gʷ
    mei-k̂- (und mei-ĝ-?)
    mei-no
    meis
    meit(h)
    mei-t(h)
    mek
    mel-1 (auch smel-), melə- : mlē-, mel-d- : ml-ed-, mel-dh-, ml-ēi- : mlī̆-, melə-k- : mlā-k-, mlēu-
    mel
    mel-6, melə
    mel
    mel-8, melə- : mlō
    meldh
    mē̆lĝ- (oder meləĝ-?)
    melĝh
    meli-t
    melk
    melk-2, melg
    mēlo-, smēlo
    melōdh- (molədh-, molədh-)
    mels
    membh
    mēmso-, mē(m)s-ro
    men
    mend-, mond- (mn̥d-?)
    mend(ā, -om)
    mendh
    men(e)gh-, mon(e)gh-, mn̥gh
    men(ə)k
    meng
    meni
    mēnōt, Gen. mēneses, woraus mēnes-, mēns-, mēs-, mēn
    menth-1, meth
    menth
    mer
    (mer-3), mor-(u)
    mer-4, merə
    mer-5, merə
    mer-6, mer-s
    merədh-, mrādh
    mereĝ
    meregh
    merĝ
    meri̯o
    merk̂
    merk-1, merĝ-, merək-, merəĝ
    merk-2, mork
    mə-r, Gen. mə-n-és, mn̥tós
    met
    meu-1, meu̯ə- : mū̆
    meu̯-2, meu̯ə
    mēudh-, məudh-, mūdh
    meug
    meug-2, meuk
    meuk̂
    meu-s
    mezg
    mizdhó
    mō-, mo-lo
    mōd- : məd- oder mād- : məd
    modhro- oder madhro
    moiso-s oder maiso-s
    mok̂s, arisch *mok̂sū̆
    molko
    mono
    mori, mōri
    mormor-, murmur
    mormo(ro)
    moro
    moru̯ī̆
    mo[u]-lo- : mū-lo
    mō[u]-ro- : mū-ro
    moz-g-o-, moz-g-en-, mos-k-o
    mozĝho-s
    mrk
    mregh-m(n)o
    mreĝhu-, mr̥ĝhu
    mū̆
    mū-2, mus
    mū̆k
    mūs
    mut-o-s
N n
O o
P p
Ph ph
R r
S s
T t
U u