Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch
Contents
A a
B b
Bh bh
D d
Dh dh
    dhā̆bh-1, nasaliertdhamb(h)
    dhabh
    dhā̆l
    dhanu- oder dhonu
    dhau
    dhē-1, redupl. dhē-dh(ē)
    dhē
    dhē-3, dhə
    dheb
    dhebh-, dhebh-eu
    dhegʷh
    dhē(i)- (daneben dh-ei-?)
    dhei̯ə- : dhi̯ā- : dhī
    dhēigʷ- : dhōigʷ- : dhīgʷ
    dheiĝh
    dhel-1, dholo
    dhel
    dhelbh
    dhelg
    dhelgh-, dhelg- (?)
    dhem-, dhemə
    (dhembh-), dhm̥bh
    dhen
    dhengh
    dher-1, dherə
    dher-2, dherə
    dher-3, dhereu-, dhrē̆n
    (dher-4:) dhor- : dher
    dher-5, dhrei-d
    dherāgh
    dherbh- (dherəbh-?)
    dherebh
    dheregh
    dhereĝh- (dhr̥ĝh-nā-)
    dhers
    dhēs-, dhəs
    dheu
    dheu-2, dhu̯-ēi
    dheu
    dheu-4, dheu̯ə- (vermutlich: dhu̯ē-, vgl. die Erw. dhu̯ē-k-, dhu̯ē̆-s-)
    dheu-b-, dheu-p
    dheubh-, dhubh
    dheu̯es-, dhu̯ē̆s-, dheus-, dhū̆s
    dheugh
    dhlas- oder dhelB- (: dhl̥s-)
    dhl̥gh
    dhō
    dhō[u]- : dhū
    dhrebh
    dhreĝ
    dhregh
    dhreibh
    dhreu
    dhreugh
    dhrigh- (oder dhreikh-)
    dhrono
    dhug(h)əter
    dhu̯en-, dhun
    dhu̯er-, dhu̯erə
    dhu̯ē̆r-, dhu̯ō̆r-, dhur-, dhu̯r̥
    dhu̯ergh- : drugh
E e
G g
Gh gh
Gʷ gʷ
Gʷh gʷh
H h
I i
K k
Kh kh
Kʷ kʷ
L l
M m
N n
O o
P p
Ph ph
R r
S s
T t
U u