Dictionary - Indo-European > Latin

Indo-European Latin Translator-Dictionary v. 2.0

Showing word pairs #0 to #1000 of 3573 pairs total      Next Page > >

Indo-European = Latin

(dí)dōmi = 
(gí)gnōskō (gnōwa) = nōscō
(ī́)wēmi = exhalō
(jí)jēmi = expellō
(kí)kōmi = exacuō
(pím)plēmi = pleō
(pím)prēmi = cremō
(s)úperi = super
(s)úperos = superior
(s)upmos = summus
(sí)stāmi = stō
(sí)stāmi antí/prāi = praestō
(sí)stāmi apó = distō
(wí)weimi = uēnor
(wí)wermi = inueniō
ábelos = malum
abhnós = repentīnus
abhro- = per-
acnos = agnus
ad = ad
adejō = praeparō
adghō = circumveniō
ādmi = siccō
admṇ = ritus
ados = ador
āghar = metuō
ágherom = lacus
aghjā = iūmentum
aghlós = repellens
aghlóws = irrorātiō
ághneumi   = affligō
agīnós = caprīnus
aglā = prōlēs
agm∂n  = agmen
agō = agō
agós = ariēs
agos = noxa
agrā = trucidatiō
ágrēnom = fructus
agróqolās = agricola
agros = ager
agslā = āla
agtós = actus
ág∂lis = agilis
aichesājō = pudet
aidhis = aedes
aidhō = ardeō
aigā = robus
aigros = aeger
aikō = ic(i)ō
áimneumi = imitor
aimom = effigĭēs
ainō = pertineō
áinumoi = potior
aiqos = aequus
airā = lolium
aisdai = honorō
aisdhom = ardor
aiskrós = clārus
aisō = reuereor
áisoskō = quaerō
aisskā = desiderium
aitis = pars
áiw(es)i = semper
áiwesos = aetas
aiwós = aeuus
áiwotāts = aetas
aiwu = uitālitās
ájeri = mane
ájesnos = aereus
ajos = aes
akējō = aceō
ákeris = acer
ákeswos = aceruus
akjēs = aciēs
akmā = buccella 
akmōn = lapis
aknā = agna
áknāmi = edō
akōkós = acridium
akos = acus
akris = ācer
akrom = promontorium
áksijā = ascia
aksis = axis
aksteinos = genista
ákulos = aculeus
akus = acus
alā! = heus!
alājai = ambulō
albhos = albus
alchos = pecūnia
aldhōn = potārium
alēiks = alica
álesnos = alnus
alghējō = algeō
aljos = alius
áljote = aliō
alkejō = tueor
alkis = alcēs
alō = alō
alpos = paruus
álteros = alter
altjos = adultus
altós = altus
álumṇ = ceruisia
amāyō = amō
ambhí = circum
ambhíagtos = agens publicus
ámbhinom = circuitus
ambhíqolos = seruus
ambhírēmos = iter
ambhou = ambō
ámeikā = amīca
amēiks = amīcus
ámetā = amita
amghō = angō
amghús = angustus
ámghustis = angustiae
āmi = calefaciō
ammā = mamma
āmós = apprehensiō
amrós = amārus
āmros - āmrei = mane
amsus = creātōr
an = forsan 
ana = ad
ándhesā = uirgō
andhos = caecus
anghwis = anguis
anglos = rotula
anjō = remoueō
ankos = ancus
anksi = anteluciō
ánksitjom = antelucānum
annā = anus
anos = anus
ansā = ansa
ansātos = ansātus
anta = uersus
antas = antae
antí = ante
ántijos = antiquus
ántitjos = classicus
antjās = antiae
antjom = fīnis
antrom = tugurium
anus = anus
an∂mos = animus
an∂ts = anas
apmṇ  = copula
apnis = amnis
apo = ab
apóqitis = represalia
ápōqos = āuersus
apóst∂tis = distantia
apóteri = post
apóteros = posterus
apowésentis = absens
ápowoiks = colonia
appās = pappa
apros = aper
āps = aqua
apsā = pōpulus tremula
apsos = membrum
aqā = aqua
ar = ergō
arājō = arō
árarjō = adaptō
arātrom = arātrum
árdejā = ardea
ardis = punctus
argis = albus
árgṇtom = argentum
argrós = splendidus
argujō = arguō
arjos = dominus
ármṇtom = armentum
armos = armus
arom = harundō
arqos = arcus
arti = adeō
artis = ars
artus = artus
árusā = abellāna
arwā = aruīna
arwom = aruum
āsā = āra
āsējō = areō
āsos = cinis
astris = astur
astus = astus
ati = re(d)
atiloiqos = reliquiae
atis = sparus aurata
atlos = nōbilis
ātmós = halitus
atnos = annus
ātō = respirō
atqe = ac
ātros = āter
attās = tata
audhos = dominus
augā́ = fascis 
āugejō = augeō
augējō = augeō
augmṇ = augmentum
augō = augō
augos = auctum
augtós = auctus
aulos = conductus
auqslā = aula
ausijō = hauriō
ausom = aurum
ausōsā = aurōra
ausrom = matīna
áussketi = illūcescō
áusteros = orientālis
aw = autem
awā = fons
awējō = desiderō
áweljā = aura
awigsnā = auēna
áwijā = auia
awis = auis
awisdhijō = sentiō
awṇ  = fons
awō = pernoctō
áwontlos = avunculus
awos = auus
awou = retrō
awti = aut
awtim = autem
awtjos = destitūtus
ā́lujos = ālius
ā́peros = ripa
badjos = badius
baitā = falda
baktlom = baculum
bálbalos = barbarus
balbos = balbus
bámbalos = bombus
batā = locutiō sine sensu
baubājai = latrō
bebājō = bēbō
belom = uis
bélowents = robustus
bendā = extrēmum
bendlā = cnodax 
bewō = imbuō
bhabhā = faba
bhāghus = bracchium
bhagjō = frigō
bhagō = addicō
bhagos = portiō
bhāgos = fāgus
bhalnós = pēnis
bhāmā = fāma
bhāmoi = for
bhām∂n = affāmen
bháneumi = illūminō
bhānis = sententia
bhānom = illuminātiō
bhānús = lucidus
bhāos = lux
bhar = far
bhardhā = barba
bharkos = fibula
bharseinā = farīna
bharsjom = pānis
bharwos = pīnus
bhaskis = fascis
bhāsos = ūltur
bhātis = expressiō
bhebhros = fīber
bhecō = currō
bhedhō = postulō
bhegō = arcuō
bheidhō = fīdō
bheikos = fīcus
bheiqlā = apēs
bheitlom = ascia
bheldō = battuō
bhelēks = fulica
bheljō = prosperō
bhelō = superluceō
bhelō = strepō
bhelu = dēbilitas
bhélunā = hyosciamus
bhemṛ = femur
bhendhō = ligō
bhendhros = collēga
bhendos = melodicus
bhenjom = contusiō
bherāgs = betulla
bherghō = conseruō
bherkō = fulgeō
bhermi (bherō) = bherō
bhermṇ = onus
bhernā = fissūra
bhersi = citō
bherwō = feruō
bhesmi = spirō
bheudhō = expergiscōr
bheughō = eueniō benē
bheugō = flectō
bheurō = commisceō
bhéwedā = compendium
bhewmi = sum
bhéwonom = reālitās
bhewtis = nātura
bhewtlom = circumiectus
bhíbheimi = timeō
bhidhós = fiscus
bhidrós = asper
bhilis = bonus
bhínāmi = tundō
bhindō = findō
bhītós = tusus
bhlādhrom = flābellum
bhlaghmṇ = flāmen
bhlagō = tundō
bhlaidos = candidus
bhlakkos = flaccus
bhlāmi = flō
bhledō = glorior
bhleicō = flīgō
bhleidō = inflor
bhlēmi = fleō
bhlendhos = sublustris
bhleucō = fluō
bhleugsmṇ = flūmen
bhleumi = dēbilitō
bhleusō = suffocō
bhḷgējō = fulgeō
bhḷkjō = fulciō
bhlokos = floccus
bhlōros = candidē maculātus
bhlōs = flōs
bhlosējō = floreō
bhloskos = scandalum
bhlōtis = flos
bhlōwos = flāuus
bhl∂gsmā = flamma
bhṇghus = crassus
bhodhjō = fodiō
bhodhwos = coruus
bhodjós = melius
bhodrós = excellens
bhodsā = fossa
bhogā = guerrilla
bhogājō = litigō
bhogjos = amnis
bhoglā = amnis
bhoidhos = foedus
bhoidos = foedus
bhoiqos = fūcus
bhokos = focus
bholghis = follis
bholjom = folium
bhōljóm = cubīle
bholos = uapor
bholós = strepitosus
bhondhsā = praesepēs
bhōr = fūr
bhorājō = forō
bhorcos = rudis
bhoros = gestāmen
bhorsos = superbus
bhosos = planipēs
bhoudhejō = expergefaciō
bhougā = fūga
bhougājō = fūgō
bhōwijós = propitius
bhragrājō = oleō
bhrātēr = frāter
bhrātreinos = sobrīnus
bhrā́trijos = frāternus
bhrēgō = luceō
bhreicō = frigō
bhremō = fremō
bhrendhō = exuberō
bhrenō = excellō
bhresjō = disrumpō
bhreugs = frux
bhreugsmṇ = frūmentum
bhreugtis = ūsus
bhreukō = mulceō
bhrēunā = līmes
bhreusō = tumefaciō
bhrēwā = pons
bhrewō = concoquō
bhrewṛ = puteus
bhṛghos = altus
bhrigijō = frigō
bhrijājō = friō
bhṛijō = incīdō
bhríkāmi = premō
bhṛkjō = farcio
bhṛksnos = frāxinus
bhṛktos = uarius
bhṛmā = incisiō
bhrṇgō = frangō
bhroigos = cacumen 
bhrosdhos = cedrus
bhrounóm = squāma
bhrounos = spādix
bhroustom = frūstum
bhrówṇtis = frōns
bhṛstís = cuspis
bhṛtis = portātiō
bhrughnos = iuncus
bhrūgjai = fruor
bhṛugs = guttur
bhrūs = brus
bhrúsnāmi = defringō
bhrusnjā = lorīca
bhrusos = pectus
bhrustóm = particula
bhrutēks = frutex
bhrwtom = dēfrutum
bhudhmṇ = solum
bhudhnos = fundus
bhugjō = fugiō
bhugos = bestiola
bhukús = hebes
bhuljā́ = tumor
bhulkos = uigil
bhūm = fuī
bhúncai = fungor
bhusājō = osculō
bhūsjō = percurrō
bhūtā́ = mansiō
bhutjō = quatiō
bhūtós = part. pf.  esse
bh∂skō = pronuntiō
bh∂tjō = quatiō
bh∂wējō = faueō
bistlis = bīlis
blaktā = blatta
blatsājō = blaterō
blēkājō = bēbō
bṇdus = gutta
bodhrós = surdus
bokkos = caper
bólboljō = explōdō
bolkos = cuniculus
boukājō = personō
brenghos = raucus
brokos = mēlēs
bughōn = bubō
bukkā = bucca
cadhō = immergō
cāmṇ = gradus
cécālos = mundānus
cedhō = cruciō
cejwō = uīuō
cēlejō = tormentō
célṇdis = glans
celō = abiciō
celom = cauitās
célwonom = lauābrum
cemjō = ueniō
cenā = mulier
cerbhō = uorō
ceri = mons
cerjō = finiō
cerō = laudō
cerō = febriō
ceru = ueru
cérurom = berrum
césneumi = exstinguō
cespis = foliamen
cetus = bitūmen
ceudhos = immunditia
chaisos = pulcher
chedhō = rogō
cheldi = fel
chelō = desiderō
chendō = feriō
chenmi = interficiō
chentis = nex
cherō = calefaciō
cheros = calor
chislom = fīlum
chḷnō = fallō
chōks = fax
chonós = abundans
chormos = formus
chornos = fornus
chrensós = aestus
chṛjō = furō
cícāmi = abeō
cijā = ouīle
cínāmi = praeualeō
cīrós = laetus
cistis = digitus
cītā = uita
cīwāks = uīuax
cīwos = uita
cīwós = uīuus
cīwotos = animāl
cḷā = gula
cḷājō = uolō
cḷēnós = lassus
cḷnāmi = praepatior
cḷturós = uultur
cṃtis = itus
cobhōn = conglūtīnōsus
coinos = saccus
colbhos = uterus
corós = cibicida
cosdhos = uirga
cotejō = allūdō
cotlós = tumōr
coucis = merda
coudhros = immundus
cówijā = uanellus
cowijós = bouīnus
cówqolos = pāstor
cows = bōs
cowstā́s = bouīle
cṛ(āw)ús = grauis
cṛājō = uorō
crātós = grātus
cṛā́wenus = mola
cṛcestjom = gurgustium
cṛcots = gurgues
cṛebhos = foetus
creughos = maestus
croghos = adamī malum
crotsos = grossus
croughnos = maestitia
cṛús = grus
cr∂tos = brūtus
 = certō
daimoi = distribuō
daitis = tempus
daiwēr = leuir
dakru = lacrima
dāmos = sodālis
dānus = fluuius
dápnāmi = carus esse
dapnom = impensa dapis
daps = daps
dáwētā = taeda
dáwetus = incendium
dáwneumi = accendō
dawtis = cibus ignis
 = 
debhō = depsō
dedrus = allergia
deghā = rihipicephalus
deikm∂n = exemplum
deikō = monstrō
deikos = directiō
deiktis = indicātiō'
deiwā = dea
déiwijos = dīuus
deiwos = deus
deiwotāts = deitās
deiwots = dīues
dekējō = decet
dekṃ = decem
dékṃtulos = digitus
deknos = dignus
dekos = decus
déksteros = dexter
deljō = calculō
delō = abiungō
demos = aedēs
denkō = admordeō
densō = dēdūcō
dentis = dens
derbhō = gyrō
derghō = cumulō
derō = sēparō
deru = lignum
deukō = dūcō
deuks = dux
deusō = ruinō
dew = procul
dhabhros = habilis
dhalnā = uiridia
dhanwos = abiēs
dhaunos = praedator
dhchínāmi = abeō
dhchitis = dēlētiō
dhebhō = abūtōr
dhechō = ardeō
dhēdhjos = auus
dhedhmós = consultus
dheghom = humus
dheghwis = inflammātiō
dheicō = figō
dhéicodhlā = fibula
dheimi = sūgō
dhejō = ponō
dhēlēiks = fēlix
dhēlgs = falx
dhēljos = lactans
dhelō = splendeō
dhēlós = tetta
dhēmṇ = habitus
dhemō = uaporō
dhenghō = imprimō
dhēnom = genitūra terrae
dhēnos = faenus
dherbhō = functionem incipiō
dherghnos = prūnus spinōsa
dherghō = corroborō
dherghos = rūber
dherghs = excrēmentum
dherkō = maculō
dhermi = retineō
dhēs = sacrificātiō
dhētis = factum
dheughō = sufficiō
dheukō = conterō
dheunos = fūnus
dhewō = currō
dhḗmonā = femina
dhghjesi = herī
dhghomōn = homō
dhghusā = perca
dhicsnis = fīnis
dhídhēmi-dh∂kjō = faciō
dhinghō = fingō
dhḷeghlā = dēbitum
dhṃelós = fundātiō
dhṃis = famēs
dhṃos = famulus
dhṇghus = directus
dhobos = solidus
dhochejō = foueō
dhochos = diēs
dhoighos = moenia
dholos = cauitas
dhombhos = columba
dhōmós = sententia
dhōnā = cereāle
dhóncelos = fuscus
dhoncos = obscūrus
dhónejā = uōla
dhontis = fons
dhorjā = diarhea
dhoubhos = surdus
dhoubhús = āter
dhoubnom = mundus
dhoulis = fūligo
dhōunis = fūnis
dhraghō = prōmō
dhreghō = circumcurrō
dhrēnos = gemitus
dhrensājō = drensō
dhreughō = militō
dhrighsós = fascis
dhṛmos = firmus
dhṛnumoi = saltō
dhroghnom = tornus
dhroghós = rota
dhṛsō = audeō
dhṛstis = audacia
dhṛsus = audax
dhrubhjō = comminuō
dhrubhtis = stilla
dhruslijō = dismontō
dhubús = profundus
dhugtēr = fīlia
dhūmājō = fūmō
dhūmós = fūmus
dhúneumi = agitō
dhuskos = fuscus
dhwerō = defraudō
dhwestus = pulicāria
dhwolnos = insānus
dhwolsā = uertex
dhwonos = sonitus
dhworis = foris
dhworom = forum
dhwosos = diabolus
dh∂tis = exhaustiō
dídēmi = ligō
dídjāmi = concipere
didkskō = dīscō
dighā = capra
djejō = moueō
djēws = diēs
djnos = diēs
dḷghējō = contineō
dḷkus = dulcis
dḷnghos = longus
dḷnghotā = longitudō
dṃpedom = locus operum
dṃpus = rudis
dṃseghṛ = dominium
dṇghwā = lingua
dṇsus = densus
 = ad 
dokejō = uideor
doklom = cauda
dolājō = dolō
dolejō = dīrumpō
dolghos = ros
dōljom = dōlium
dolos = dolus
dom = dum
dómāmi = domō
domos = domus
dómūnā = domina
dómūnos = dominus
dōnom = dōnum
dornom = manicula
doros = scissūra
dōsos = seruos
dōtis = dos
dounom = oppidum
dousmos = dūmus
dóusontos = braccium
drājō = laborō
drappos = drappus
drātis = labos
drātṓr = operārius
dṛdrājō = murmurō
dremō (dídrāmi) = currō
drepō = abscindō
dreughō = dēcipiō
drewā = cursus
drewō = consuēscō
drismós = asper
dristos = dūmus
dṛkjai peri = manifestor
dṛkjō = perspiciō
dṛkō = uideō
dṛkos = faciēs
dṛksmos = prospectus
dṛktā = lūmen
dṛktis = uisus
dṛktis = conspectus
dṛmijō = obdormiscor
dṛnós = fragmentum
dṛtis = scissiō
dṛtós = scissus
dṛwā = lolium
dsā = bellum
dumbos = caudula
dúnāmi = habilitō
dus = malē
dúsōpis = precārius
duswids = inscius
dweimi = timeō
dwenos = bonus
dwidkṃtói = uigintī
dwipods = bīpēs
dwīs = bis
dwīskos = pār
dwīsnōs = bīnī
dwoiros = dīrus
dwoplos = duplus
dwóteros = secundus
dwou, dwāu, dwou = duo
ēchṛ = pōtiō
ēchṛjos = ēbrius
ecnis = ignis
edhlos = ebulus
edhṛ = uallum
edjēw = hodie
edmi = edō
edqis, edqid = ecquis
edqos, -qā, -qod = ecquī, -quae, -quod
edunā = dolor
egējō = egeō
eghjos = er
eghṛ  = circunscriptiō
egō = egō
ei = ut 
eibhō = futtuō
eikō = habeō
eimi = 
eisā = ira
eisāskai = irāscor
eisom = gelū
ek(sí) = ex
eksoqs = inuisibilis
ekstar = longinquitās
éksteros = exterior
ékstṃos = extimus
ektós = praeter
ekwā = equa
ekwīnós = equīnus
ekwos = equus
ēlā = cuspis
elēn = alcēs
elkós = malus
elkos = ulcus
ellus = anguilla
elne elnā elnod = ille illa illud
elóm = gessī
elōr = olor
elwos = rosaceus
emō = emō
empis = insectus
en = in-
endo = in
endósēdjom = suppellex
enim = et
enīqā = faciēs
enis = quīdam
enkō prō = condūcō
ennós = interior
énsēdjom = insidiae
enslā = insula
enstar = proximitās
énteri = inter
énternos = internus
énterom = interuallum
énteros = interior
énteros = intestīnus
entós = intus
éperom = occidens
epi = insuper
épiromos = supernus
ercom = erūm
erjos = ariēs
erkō = commūnicō
ermi = requiescō
ermos = solus
ernos = arrectus
erō = erigō
éroros = aquila
erqō = splendeō
ersā = cauda
ersábhaljom = cauda
ersājō = errō
erwā = terra
esmi = sum
ēsmoi = sum
esos = erus
esṛ = sanguis
ēsús = bonus
éteros = secundus
eti = etiam
étiqe = etiam
etmṇ = animus
ētṛ = interior
ētros = uiuidus
eukō = colō
eusō = ūrō
ewō = induō
extrōd = ex
ḗpijos = adfīnis
gálgaljō = garriō
galnos = gallus
galnos = potentia
gangō = siffilō
gar = enim
garsijō = garriō
gāudhējō = gaudeō
gaudhjom = gaudium
ge = quīdem
geigō = acūtus sum
geimō = germinō
geisā = calculus
geltis = fētus
gelu = gelū
gemō = grauātus esse
gemros = gener
genesājō = generō
gengā = gingiua
genjos = sexus
genmṇ = germen
genos = genus
gentis = familia
gentlom = nascentia
gentṓr = genitor
gentrīks = genitrīx
gentus = genitus
genu = genū
genus = maxilla
gercō = cogō
gergō = contorqueō
gerjō = expergiscor
gerlós = senex
gerō = sēnēscō
gersā = gerra
gerwós = ueterānus
gesō = gerō
geulom = fauilla
geustis = gustus
gewō = resonō
ghabhlom = furca
ghabhros = hircus
ghaidīnós = haedīnus
ghaidos = haedus
ghaisējō = haereō
ghaisom = gaesum
ghaisom = pilum
ghaitā = capillum
ghálerom = labēs
ghanos = hiātus
ghansōr = anser
ghastā = hasta
ghawō = uocō
ghawōd = haud
ghebhlā = caput
ghedō = iunificō
ghei-ke ghāi-ke ghod-ke = hic haec hoc
gheidhō = aueō
ghéimentos = hiemālis
gheimṛ = hiems
gheimrīnós = hibernus
gheipō = hippitō
gheislos = obses
ghelbō = glorior
ghelijō = grunniō
ghelnom = labrum
ghelō = insecō
ghelus = testudō
ghelwos = olus
ghelwos = uiridis
ghēmi = perueniō
ghenghō = uadō
ghēr = ēr
gherdhō = circumdō
gherghros = siliqua
gherijai = desiderō
gherō = commodō
ghertom = butyrum
gherús = exiguus
ghesṛ = manus
ghesris = digitābulum
ghestos = manus
ghētis = aduentus
ghetlā = stīua
gheughō = obumbrō
gheusō = audiō
gheutis = fūtis
gheutlom = bacārium
ghéwejā = fouea
ghewos = spatium
ghi = certō
ghighējō = redeō
ghirrijō = hirriō
ghjājō = hiō
ghjems = hiems
ghlaghos = patibulum
ghlastos = caeruleus
ghlendhō = pertractō
ghleumi = nugor
ghloidos = sumptus
ghlōmi = renideō
ghloumos = nuga
ghḷtnós = aureus
ghḷtom = aurum
ghlustis = fluorescentia
ghṇdhus = cancer
ghṇdō = accipiō
ghneumi = mulceō
ghodos = pūga
ghoilos = alacer
gholwā = bald head
ghórdejom = hordeum
ghordhos = saeptum
ghorejai = hortor
ghornim = libenter
ghoros = intestīna
ghorsejō = horreō
ghortos = hortus
ghosdos = inedia
ghosóm = ēdī
ghóstipots = hospes
ghostis = aduena
ghouros = terrens
ghowejō = faueō
ghradjai = gredior
ghrāsmṇ = grāmen
ghrāsom = herba
ghrebhō = inhumō
ghrēdhus = fames
ghreibhō = captō
ghreim∂n = unctiō
ghṛējō = uacuus sum
ghremō = fremō
ghrendhā = corona 
ghrendhos = cirrus
ghrendō = frendō
ghrēw = mane
ghrewō = ingruō
ghrewō = conterō
ghromos = fremitus
ghronos = signum
ghroudos = pila
ghrowā = calculus
ghudjō = damnō
ghundō = fundō
ghwerā = fera
ghwērīnós = ferīnus
ghwērós = ferus
ghwobhros = faber
gh∂bhējō = possideō
Showing word pairs #0 to #1000 of 3573 pairs total      Next Page > >

Indo-European language dictionary (Open Translation Engine 0.9.8.8) register       login